Video: Joel Thum / Recording: Jan Kerscher / Mix: Johann Seifert / Light: Stephan Scheiderer


 

Linda Rum & Band

Guitar: Linda Rum / Cello & Backing Vocals: Rabea Bollmann / Guitar & Backing Vocals: Timo Xanke / Synth: Matthias “Koschi” Koschnitzke / Synth & Bass: Lars Knoblauch / Drums: Burkard Ruppaner